STATUT

Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
(wyciąg)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Kulturalne - to ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: PTK.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, która jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze określonej ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może działać poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3

W celu realizacji zadań publicznych w sferze określonej przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie może być członkiem lub uczestniczyć w pracach innych organizacji o podobnych celach działania, członkiem związków stowarzyszeń i innych osób prawnych, ustanawiać fundacje oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.

§ 4

Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia używają pieczęci, logo, znaków organizacyjnych, a członkowie Stowarzyszenia legitymacji i odznak członkowskich, których wzór ustala Zarząd, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  3. upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów;
  4. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
  6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  7. pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej;
  8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  9. promocja i organizacja wolontariatu;
  10. organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  11. diagnozowanie środowiska lokalnego w zakresie problemów związanych z patologią i niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży;
  12. pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej;
  13. działalność charytatywna;
  14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  15. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  16. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  17. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
  18. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  19. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  21. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  22. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  23. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  24. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo – badawczymi i kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi;
  2. prowadzenie własnych placówek kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
  3. organizowanie form aktywnego wypoczynku, obozów, kolonii;
  4. organizowanie warsztatów, prelekcji, pokazów, imprez artystycznych i sportowych;
  5. działalność informacyjną, szkoleniową, publicystyczną, wydawniczą i sceniczną;
  6. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
  7. popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą technologii komputerowej i mediów;
  8. pomoc finansową i rzeczową.
 3. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc wyodrębnioną nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, opisane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
  1. działalność nieodpłatna:
   1. 58 działalność wydawnicza;
   2. 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
   3. 85.5 pozaszkolne formy edukacji;
   4. 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
   5. 88 pomoc społeczna bez zakwaterowania;
   6. 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
   7. 93.1 działalność związana ze sportem;
   8. 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
   9. 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   10. 85.10.Z wychowanie przedszkolne;
   11. 85.20.Z szkoły podstawowe;
   12. 85.3 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych.
  2. działalność odpłatna:
   1. 58 działalność wydawnicza;
   2. 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
   3. 85.5 pozaszkolne formy edukacji;
   4. 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
   5. 88 pomoc społeczna bez zakwaterowania;
   6. 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
   7. 93.1 działalność związana ze sportem;
   8. 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
   9. 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   10. 85.10.Z wychowanie przedszkolne.
   11. 85.20.Z szkoły podstawowe;
   12. 85.3 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych.
Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u